Avís Legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

Societat  Anonima DAMM,  (d’ara endavant, DAMM), amb CIF A-08000820, domiciliada a carrer Rosselló  nº 515, BARCELONA i inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tom 21.167, foli 1 vto, fulla número B-17.713, informa als Usuaris de la pàgina web http://www.estrelladamm.com/, de la qual n'és titular, de les Condicions d'Accés i Ús de l’esmentada pàgina.

La utilització de totes les pàgines web de les quals DAMM en sigui titular implica l’acceptació plena per part de l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Accés i Ús vigents en el moment d’accés de l’usuari. DAMM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions Generals.

Tots els continguts de les pàgines web de DAMM (textos, àudio, vídeo, programari , software, disseny i signes d’identificació, entre d’altres) estan sotmesos a la normativa en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a DAMM o, si s’escau, a tercers. L’accés a les Pàgines web de DAMM no implica cap tipus de cessió, transmissió o renúncia als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

L’Usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades d’identificació existents del drets de DAMM o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte a les Pàgines web de DAMM o que s’emprin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que aquests no impliquin cap violació dels drets de Propietat Intel·lectual ni suposin cap tipus de dany per a les Pàgines web de DAMM i/o la informació i serveis que s’hi ofereixen.

L’Usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la pàgina web de DAMM conformement a la llei, a aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts, i a no realitzar les següents activitats: a) dur a terme actes que siguin contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial dels seus titulars legítims; b) difondre continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica o il·legal, que vulnerin els drets humans o facin apologia del terrorisme; c) provocar danys als sistemes informàtics de DAMM, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics i lògics que puguin provocar danys als sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol·licitats de forma continuada; i d) transmetre publicitat o enviar missatges electrònics no sol·licitats o no autoritzats.

DAMM no es responsabilitza per qualsevol dany o prejudici al programari —software— o maquinari —hardware— de l’usuari que es derivi de l’accés a les Pàgines web de DAMM o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin.

DAMM no garanteix pas la idoneïtat , fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els serveis inclosos a les seves Pàgines web, i podrà actualitzar-los, modificar-los o suprimir-los sense avís previ tot respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

DAMM no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o estiguin disponibles fora d’Espanya. En el cas que els continguts de les Pàgines de DAMM es considerin totalment o parcialment il·legals a països fora d’Espanya, se’n prohibirà l’accés i la utilització pels usuaris i, en el supòsit que els usuaris hi accedeixin, ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat, i estaran obligats a complir les lleis nacionals d’aplicació.

DAMM no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts inclosos per tercers als enllaços a què es faci referència en aquesta pàgina. L’establiment d’un enllaç no suposa en cap cas l’existència de relacions entre DAMM i el propietari de la pàgina Web de l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació dels continguts o serveis que s’hi ofereixen.

DAMM es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre l’accés a les Pàgines web, així com a efectuar les modificacions que cregui oportunes de les Pàgines, els serveis o les informacions que s’hi ofereixin. Això també serà aplicable a la presentació o localització d’aquestes pàgines, així com a les Condicions Generals d’Accés i Ús. Tota la informació rebuda a les Pàgines web de DAMM es considerarà cedida a DAMM a títol gratuït.

A efectes de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l’apartat de Contacte de la web http://www.estrelladamm.com/.

Totes les qüestions relatives a les Pàgines web de DAMM es regiran per la legislació espanyola i estaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

POLITICA DE PRIVACITAT

Per a poder accedir als continguts que ofereix, l’Usuari ha de ser major d’edat.
Per a participar en concursos, promocions, etc. que t’ofereix DAMM és necessari que l’usuari es registri, seleccionant el seu "usuari" i el seu "password", amb el que podrà identificar-se quan vulgui participar.

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, DAMM informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de DAMM, amb la finalitat de realitzar les tasques d’informació, formació i comercialització dels productes que elabori i/o distribueixi en cada moment DAMM, i en cas que ens permeti l'autorització expressa, perquè el seu grup d'empreses del sector de l'alimentació, els tracti amb les mateixes finalitats.

Tanmateix l’informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, essent requisit indispensable per al seu exercici la comunicació por escrit a la següent adreça : S.A. DAMM, Departament de Organització i Sistemes (Responsable LOPD), Carrer Rosselló nº 515, 08025 Barcelona. Dita sol·licitud haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en la que es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se mitjançant document vàlid. També serà vàlida la comunicació realitzada per l’Usuari a través del correu electrònic  solicitud@infoclientes.coma tal efecte.


DAMM es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.


L’Usuari consenteix expressament la cessió a les empreses de DAMM, de les dades de caràcter personal contingudes en el mencionat fitxer. Dita cessió sols podrà tenir la finalitat de realitzar tasques d’informació, formació i comercialització dels productes que elabori i/o distribueixi DAMM i en cas que ens permeti l'autorització expressa, perquè el seu grup d'empreses del sector de l'alimentació, els tracti amb les mateixes finalitats. Tanmateix l’Usuari autoritza, de conformitat amb la normativa vigent, al tractament de les seves dades de trànsit per a fins de promocions comercials pròpies.

S’informa al titular que la DAMM pot analitzar el seu perfil per a buscar continguts que siguin del seu interès, utilitzant tècniques de profiling. En compliment de la normativa vigent se sol·licita al titular l'autorització expressa per realitzar aquest tractament de les seves dades. Amb aquesta finalitat es presenta una casella que el titular haurà de marcar si ho accepta.

 En tot cas, i en compliment al que s’estableix en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en el moment de la recollida de dades, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment exprés perquè DAMM pugui fer ús de les seves dades a fi d’enviar-li informació i publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS en telèfons mòbils. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’Usuari mitjançant el procediment que DAMM posarà a disposició de l’Usuari a través de la Pàgina http://www.estrelladamm.com/ a tal efecte.


DAMM informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, pel que s’atendrà, en cada cas, a les dades introduïdes per l’Usuari, siguin veraces o no.

DAMM es reserva la facultat de no admetre a tot usuari que hagi escollit com a àlies una paraula, nom o expressió despectiva o no acceptable per part de DAMM.