Selecciona el teu país o regió

Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA

SA DAMM respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades segons les disposicions legals i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de les dades de les quals SA DAMM és responsable compleix la normativa aplicable.

Les dades personals que obtindrà SA DAMM per fer-ne el tractament seran estrictament les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per als quals s’obtinguin. Per poder accedir als continguts de les pàgines web de SA DAMM, l’usuari ha de ser major d’edat. L’usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes i es compromet a comunicar a SA DAMM qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades.

Per aquest motiu, SA DAMM informa els usuaris sobre els aspectes principals de la seva política de privadesa:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

SA DAMM
Calle Rosselló, 515
08025 BARCELONA
dpo@dammcorporate.com

+ info


FINALITAT

1 - ATENDRE LES PETICIONS D’INFORMACIÓ, CONSULTES I SOL·LICITUDS QUE FACI L’USUARI A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB.

2 - ENVIAR INFORMACIÓ, PUBLICITAT, OFERTES, NEWSLETTERS I PROMOCIÓ COMERCIAL DELS PRODUCTES, SERVEIS I ACTIVITATS PROPIS EN L’ÀMBIT DEL SECTOR D’ALIMENTACIÓ I BEGUDES PER QUALSEVOL MITJÀ, INCLOSOS EL TELEFÒNIC I L’ELECTRÒNIC (CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS EQUIVALENTS, COM ARA SMS…).

3 - GESTIONAR LES COMPRES QUE L'USUARI REALITZI EN LA SHOPDAMM DE SA DAMM O EN QUALSEVOL ALTRA WEB DE SA DAMM ASI COM LA PARTIPACION DE L'USUARI EN CONCURSOS I PROMOCIONS.

4 - ANALITZAR I ELABORAR PERFILS COMERCIALS A PARTIR DE LA INFORMACIÓ FACILITADA, PER TAL D’OFERIR-LI, PER QUALSEVOL MITJÀ, CONTINGUTS PROPIS DE SA DAMM QUE LI PUGUIN INTERESSAR, UTILITZANT TÈCNIQUES AUTOMATITZADES I TENINT EN COMPTE EL SEU HISTORIAL DE COMPRES I LA NAVEGACIÓ EN EL NOSTRE WEB PER OFERIR PUBLICITAT DIRIGIDA I MÀRQUETING DIRECTE.

LES DADES PERSONALS FACILITADES ES CONSERVARAN MENTRE L’USUARI (i) NO EN SOL·LICITI LA SUPRESSIÓ O LA RECTIFICACIÓ, (ii) NO S’OPOSI AL SEU TRACTAMENT O, (iii) EN ELS CASOS EN QUÈ ES REQUEREIX LA SEVA AUTORITZACIÓ, NO RETIRI EL SEU CONSENTIMENT I (iv) MENTRE SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA FINALITAT AMB MOTIU DE LA QUAL SE’NS VAN FACILITAR. EN TOT CAS, COM A MÀXIM ES CONSERVARAN BLOQUEJADES DURANT UN TERMINI ADDICIONAL DE 3 ANYS PER TAL D’ATENDRE POSSIBLES RECLAMACIONS.

LEGITIMACIÓ

LA BASE JURÍDICA PER ALS TRACTAMENTS 2 I 4 ÉS EL CONSENTIMENT DE L’USUARI.

ES PODRÀ RETIRAR EN QUALSEVOL MOMENT, SENSE QUE AIXÒ AFECTI LA LICITUD DEL TRACTAMENT DUT A TERME ANTERIORMENT.

EL TRACTAMENT 3  ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE.

EN EL CAS DEL TRACTAMENT 1, LA BASE JURÍDICA ÉS L’INTERÈS LEGÍTIM DE SA DAMM D’ATENDRE LES PETICIONS QUE REBEM.

EN TOTS ELS CASOS ES DURIA A TERME EL TRACTAMENT DEL NOM, DELS COGNOMS I DEL CORREU ELECTRÒNIC I ES COMPROVARIA SI L’USUARI ÉS MAJOR D’EDAT.

DESTINATARIS

SA DAMM NO CEDIRÀ LES SEVES DADES PERSONALS A CAP ORGANITZACIÓ COMERCIAL DE TERCERS QUE VULGUI UTILITZAR-LES PER A ACCIONS DE MÀRQUETING DIRECTE, TRET QUE L’USUARI HO AUTORITZI.

SA DAMM TAMBÉ PODRÀ COMUNICAR DE MANERA LEGÍTIMA LES DADES PERSONALS ALS ENCARREGATS DEL TRACTAMENT PER A LA FORMALITZACIÓ D’UN CONTRACTE O LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI, SEMPRE D’ACORD AMB LES SEVES INSTRUCCIONS I GARANTINT ELS MATEIXOS NIVELLS DE SEGURETAT.

DRETS

L’USUARI TÉ ELS DRETS SEGÜENTS:

- DRET A SOL·LICITAR L’ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS QUE S’ESTAN TRACTANT I A REBRE LA INFORMACIÓ CORRESPONENT PER ESCRIT I PEL MITJÀ SOL·LICITAT.

- DRET A DEMANAR QUE ES RECTIFIQUIN LES SEVES DADES PERSONALS SI SÓN INEXACTES O, SI ESCAU, QUE SE SUPRIMEIXIN QUAN, ENTRE ALTRES MOTIUS, LES DADES JA NO SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA FINALITAT QUE EN VA MOTIVAR L’OBTENCIÓ.

- DRET A SOL·LICITAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

- DRET A OPOSAR-SE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN CORRESPONGUI.

- DRET A LA PORTABILITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

- DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT ATORGAT.

- DRET A RECLAMAR DAVANT L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

PER EXERCIR ELS DRETS ESMENTATS, L’USUARI HO HA DE SOL·LICITAR ENVIANT UN ESCRIT A L'ADREÇA POSTAL SEGÜENT:

ATT. OFICINA DE PRIVADESA
C/ ROSSELLÓ, NÚM. 515 - 08025 BARCELONA.

TAMBÉ SERÀ VÀLIDA LA COMUNICACIÓ FETA PER L’USUARI A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC SEGÜENT: privacidad@estrelladamm.com 

SA DAMM li garanteix la confidencialitat i la seguretat de les seves dades personals mitjançant l’adopció de les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i l’accés no autoritzats.

La comunicació de les dades personals és una acció totalment voluntària de l’usuari, tot i que el fet de no comunicar determinades dades o no respondre a determinades preguntes durant els processos de registre o en els diversos formularis electrònics que es presentin a l’usuari podrà comportar la impossibilitat d’accedir a determinats serveis amb motiu dels quals s’havien demanat a l'usuari les dades de caràcter personal i, en aquest cas, SA DAMM informarà del caràcter obligatori i/o necessari de les dades personals per al funcionament del servei.