Selecciona el teu país o regió

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN L’ACCIÓ #UNAESTRELLAACASA 2020

1. Empresa organitzadora

SA Damm, amb domicili social al carrer Rosselló, 515, 08025 Barcelona, amb CIF número A08000820, a través de la marca ESTRELLA DAMM, organitza el concurs #UnaEstrellaACasa d’acord amb les següents bases legals.

 2. Període promocional i àmbit territorial

L’activitat es durà a terme en tot el territori de Catalunya. El concurs començarà el 27 de març del 2020 i tindrà una durada de 3 setmanes (fins al 20 d’abril).

3. Requisits de participació, premi, mecànica i jurat

Participants

Podrà participar en el concurs #UnaEstrellaACasa qualsevol persona major d’edat i resident a Catalunya, sigui com a membre i en representació d’un grup o banda musical, o com a solista o cantautor. S’acceptarà qualsevol estil de música i s’ha de tractar de grups de música o solistes que siguin nous valors de l’escena i no professionals.

No hi podran participar els treballadors, familiars i/o col·laboradors de SA Damm, així com tampoc els de les seves empreses del grup. 

El participant haurà de complir els requisits que es descriuen a continuació: 

 • Totes les participacions han de seguir les normes sanitàries, de conducta i de confinament imposades per l’estat d’alarma en virtut del Reial decret 467/2020, de 14 de març, del Govern espanyol, així com les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i les autoritats competents en tot moment, en prevenció dels riscs provinents de la crisi sanitària generada per la pandèmia del virus COVID-19.
 • D’acord amb el requisit anterior, en el cas que en el vídeo o obra musical apareguin diferents membres del grup musical participant, haurà d’estar gravat amb anterioritat a la data d’entrada en vigor del Reial decret 467/2020 (14 de març del 2020) del Govern espanyol; en cas contrari, tots els membres del grup hauran de complir correctament les normes de confinament al mateix domicili d’acord amb el decret esmentat. També s’admetran aquelles participacions que, gravades dins el període de confinament obligatori, compleixin les normes i pautes de comportament previstes per la legislació vigent i no posin en risc la salut pròpia ni la de terceres persones. En aquest sentit, s’admetran muntatges audiovisuals que permetin representar tots els membres del grup, de forma simultània o no, dins la mateixa imatge.
 • Els grups o solistes han de gravar cançons pròpies, no poden ser versions d’altres grups.
 • No hi poden participar grups o solistes que tinguin contracte discogràfic o de producció i ja siguin coneguts comercialment dins l’escena musical actual. 
 • Les cançons participants han de ser gravades des d’espais domèstics, i cap d’aquests espais pot ser un estudi de gravació professional. 
 • Les cançons dels participants poden ser en qualsevol idioma.
 • El contingut de les obres musicals es troba a l’empara de la llibertat d’expressió i creença dels seus autors, sempre respectant els límits del dret a l’honor, a la dignitat i a la imatge pròpia, tal com succeeix en el cas d’expressions injustificadament ofensives o proclamacions d’injúries i calúmnies.

 

Premi

Estrella Damm finançarà la gravació d’un disc en un estudi professional per un valor màxim equivalent de 3.000 (TRES MIL) euros. 

A més, oferirà la possibilitat de realitzar una actuació en directe a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Aquesta actuació es coordinarà conjuntament amb un productor de directe per treballar aspectes de la posada en escena i del so de la banda. Aquesta feina es farà a les instal·lacions de Cases de la Música amb personal expert en la matèria. 

Si el guanyador no vol gravar el disc, es podrà bescanviar el premi pel seu valor equivalent màxim de 3.000 (TRES MIL) euros en metàl·lic. 

 

Mecànica del concurs

 • FASE 1. CONVOCATÒRIA I PARTICIPACIÓ (del 27 de març al 5 d’abril):

Els participants hauran de compartir la seva creació pròpia a Instagram, mitjançant un vídeo de 120 segons (2 minuts) com a màxim publicat a IG TV i fent-lo visible en el perfil, fent servir el hashtag del concurs #UnaEstrellaACasa, etiquetant @AgendaEstrellaDammCat i definint al text de la publicació el nom del grup o del solista o cantautor pel qual seran identificats. En qualsevol idioma i des de casa. 

 • Màxim de 3 creacions per grup de música o solista.
 • L’usuari que presenti el post a Instagram ha de tenir un perfil públic perquè la seva participació sigui vàlida.

 

 • FASE 2. SELECCIÓ DE SEMIFINALISTES (del 6 al 8 d’abril):

Un cop tancada la fase de participació, s’obrirà un procés de deliberació a càrrec del jurat en el qual se seleccionaran un màxim de 10 semifinalistes a partir dels criteris descrits a la base legal 4a.

Aquests 10 finalistes s’anunciaran mitjançant el perfil d’Instagram @AgendaEstrellaDammCat a partir del 8 d’abril.

SA Damm es reserva el dret que aquesta xifra sigui menor en cas que el jurat consideri que la qualitat de les participacions no és suficient.

 

 • FASE 3. VOTACIÓ POPULAR (del 9 al 15 d’abril):

Un cop seleccionats els semifinalistes, se’ls agruparà en 2 blocs (finalistes de l’1 al 5 i finalistes del 6 al 10).

D’aquesta manera es publicaran 2 posts al perfil d’Instagram @AgendaEstrellaDammCat en format galeria: el primer, agrupant les actuacions dels finalistes de l’1 al 5, i el segon, amb les actuacions dels finalistes del 6 al 10.

Per fer les votacions, al text de cada un dels dos posts d’Instagram s’associarà una emoticona musical a cada grup. El públic haurà de comentar amb l’emoji del seu grup preferit el post en qüestió, és a dir, es podrà escollir un grup per cada un dels dos posts (vegeu l’exemple): 

“És el moment de les votacions populars, comenta aquest post amb l’emoji associat a la teva actuació preferida”

mecanica

Les cinc propostes més votades seran les seleccionades com a finalistes.

 

 • FASE 4. SELECCIÓ DEL GUANYADOR (del 16 d’abril al 19 d’abril):

D’entre les cinc propostes semifinalistes més votades, el jurat obrirà un procés de deliberació en el que se seleccionarà el guanyador a partir de criteris propis d’originalitat i qualitat de les propostes musicals. El nom del guanyador s’anunciarà mitjançant el perfil d’Instagram @AgendaEstrellaDammCat a partir del 20 d’abril.

 

Jurat:

FERRAN AMADO. Coordinador Sona 9. Grup Enderrock.

JORDI PLANAGUMA. Coordinador Cases de la Música i director Casa de la Música del Gironès. 

CARMEN ZAPATA. Gerent ASSAC, directora de Curtcircuit, Clubcircuit i Mujeres de la Industria de la Música. 

ADRIÀ SALAS. Cantant de La Pegatina. 

SUU. Cantant.

ALBERT PUIG. Director i presentador del programa “Delicatessen” a Icat FM, i director de No Sonores. 

 4. Criteris de valoració i selecció per part del jurat

 • Es valorarà especialment els artistes novells que encara no tenen una trajectòria o vinculació professional amb la música.
 • Es tindrà en compte l’originalitat i la qualitat de les propostes musicals, així com el fet que siguin artistes emergents.
 • El jurat pot declarar els premis deserts atenent els dos criteris anteriorment descrits en aquesta base legal 4a o per l’incompliment dels requisits de participació descrits a la base legal 3a. 

 5. Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació plena i incondicional d’aquestes bases legals. El reconeixement com a participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits establerts en aquestes bases legals.

 6. Publicació de la identitat dels guanyadors

 Els guanyadors accepten que el nom del seu grup, o el nom propi en cas que es tracti de solistes i cantautors sense nom artístic, sigui publicat pels mitjans que SA Damm consideri oportuns i necessaris, a fi i efecte de comunicar públicament el guanyador del concurs.

Exceptuant el que s’estableix al paràgraf anterior, els noms i les dades personals dels participants només es tractaran per a la finalitat única de comunicar als participants aspectes necessaris del concurs, sol·licitar informació relativa al compliment d’aquestes bases legals, així com comunicar la seva condició de guanyadors, d’acord amb la base legal 8a.

7. Dret de la propietat intel·lectual

SA Damm podrà utilitzar els textos i els continguts dels participants i guanyadors del concurs, atès que la seva participació en aquest concurs comporta la cessió dels drets d’autor de les imatges i obres musicals presentades, incloent-hi qualsevol dret de reproducció o distribució, sense cap limitació temporal ni geogràfica, per a fins comercials i promocionals del concurs mateix. 

 8. Tractament de les dades

Mitjançant la mecànica promocional que es descriu, i en compliment de la normativa aplicable, s’informa que les dades dels participants en la promoció seran tractades per SA Damm amb la finalitat de gestionar la promoció del concurs i assignar els premis als guanyadors corresponents.

Els participants en la promoció podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament, a través de l’adreça de correu postal següent: S.A. DAMM. At. Oficina Privacitat. C/ Rosselló, núm. 515, 08025 Barcelona. També serà vàlida la comunicació feta pel participant a l’adreça de correu electrònic privacidad@estrelladamm.com.

 9. Responsabilitat de l’organització

SA Damm no es fa responsable del fet que les gravacions dels participants no compleixin la normativa dictada pel Reial decret 467/2020, de 14 de març, del Govern espanyol, així com en compliment de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i les autoritats competents. No obstant això, SA Damm es reserva el dret d’eliminar totes aquelles participacions que no compleixin les normes i pautes de comportament destinades a eliminar el risc de contagi de la pandèmia produïda pel virus COVID-19. 

SA Damm exigeix a tots els participants que les cançons presentades al concurs siguin de nova creació i originals, i que no es tracti de versions d’obres musicals anteriors. És per aquest motiu que SA Damm no es farà responsable del contingut musical de les obres presentades ni de possibles accions judicials i demandes de plagi que puguin presentar tercers respecte de les obres musicals dels participants. 

 10. Modificació, suspensió temporal o cancel·lació de les bases legals

L’organització es reserva el dret de modificar, revisar, suspendre o cancel·lar el concurs de referència, així com aquestes bases legals, sense avís previ per raons de causa major (per exemple, crisi sanitària) i/o de necessitat i justificades per a la bona pràctica del concurs i la seguretat dels seus participants i dels membres de l’organització.

 Perquè consti als efectes oportuns, subscrivim aquestes bases legals a la ciutat de Barcelona el 23 de març del 2020.